ÚNIK VODY A HAVÁRIE ROZVODŮ

Co se rozumí pod tímto pojmem

Havárií rozvodů se rozumí škoda na rozvodech vody, plynu, tepla, elektrické energie a odpadních potrubích z jakékoliv náhlé a nahodilé příčiny. Jde například o náklady na výměnu částí potrubí, zazdění a omítnutí místa opravy.

r

Pokud v důsledku pojistné události způsobené vodovodním nebezpečím nebo havárií rozvodů dojde k úniku vody, poskytne pojišťovna plnění za vodné a stočné, které vzniklo v souvislosti s pojistnou událostí. Výše této škody je pojištěný povinen prokázat dokladem od smluvního dodavatele vody.

0