ODPOVĚDNOST STATUTÁRNÍHO ORGÁNU

Co se rozumí pod tímto pojmem

Jednou ze základních povinností statutárních orgánů je jednat s péčí řádného hospodáře.

Nový občanský zákoník i zákoník o obchodních korporacích výrazně zvyšuje a zpřísňuje odpovědnost statutárních orgánů, které odpovídají za veškerá rozhodnutí, hospodaření nebo úpadek společnosti svým majetkem. Členům statutárních orgánů tak doporučujeme, aby co nejrychleji přijali taková opatření, která jejich majetek ochrání. Tím nejjednodušším je právě pojištění statutárních orgánů.

Toto pojištění se vztahuje na manažery, vedoucí pracovníky, jednatele, členy představenstev, členy dozorní nebo kontrolní komise, prokuristy a další podobné funkce. Úkolem pojištění statutárních orgánů je krýt škody způsobené z nedbalosti, nesprávným rozhodnutím, porušením některých povinností vyplývajících z výkonu dané funkce.

Pojištění statutárních orgánů nabízí téměř každá pojišťovna a především se vztahuje na finanční škody, ale také například majetkovou újmu či újmu na zdraví.

r

,,Kdo přijme funkci člena voleného orgánu, zavazuje se, že ji bude vykonávat s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Má se za to, že jedná nedbale, kdo není této péče řádného hospodáře schopen, ač to musel zjistit při přijetí funkce nebo při jejím výkonu, a nevyvodí z toho pro sebe důsledky.“ (zákon č.89/2012 Sb., nový občanský zákoník).

0