STAVEBNĚ MONTÁŽNÍ POJIŠTĚNÍ

Co se rozumí pod tímto pojmem

Jak už vyplývá z názvu, toto pojištění se vztahuje na škody vzniklé v průběhu provádění stavby či montáže díla (zařízení a vybavení staveniště, stavební a montážní stroje). Kryje škody ze živelního nebezpečí, krádeže materiálu a stavebních dílů, vandalismu na stavbě, škody způsobené neodborným zacházením, ale také odpovědnostní škody jako například újma na majetku a zdraví způsobené třetím osobám v souvislosti s prováděním stavby nebo montáže. Stavebně montážní pojištění lze sjednat i pro případ prodlení s dokončením stavby/montáže.

0